Wybory ławników 2015

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych i wystąpieniem Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku, Rada Miasta Włocławek rozpoczęła procedurę wyboru ławników:
 • do Sądu Okręgowego we Włocławku – 30 ławników, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 ławników,
 • do Sądu Rejonowego we Włocławku – do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 6 ławników, do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 7 ławników.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja winna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (oświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zaświadczenie winno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia);
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dnem zgłoszenia.
Opłaty
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Ławnikiem może zostać ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokacji i aplikanci radcowscy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej, niż jednym sądzie.

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu, tj.
 • poniedziałek, środa, czwartek : w godz. od 7.30 do 15.30
 • wtorek : w godz. od 7.30 do 17.00
 • piątek : w godz. od 7.30 do 14.00 
  w Biurze Rady Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 w pokojach nr 21, 22, 23 – II piętro, budynek B.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są w Biurze Rady Miasta pod nr tel.: 54-414-43-51, 54-414-42-74, 54-414-43-75, 54-414-43-56.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Włocławek po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory dokumentów:
Procedurę regulującą wybory ławników stanowi ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ. U. z 2015 roku poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku Nr 121, poz. 693).

Wytworzył: Małgorzata Feliniak (5 czerwca 2015)
Opublikował: Jakub Sosiński (5 czerwca 2015, 11:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij