Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenie nr 148/2012
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 7 sierpnia 2012


w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1271 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIII/163/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek.
   
zarządzam, co następuje:
 
§1. Przyjmuje się opracowanie projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek w oparciu o następujące zasady:
a) wieloletniego planowania rozwoju uwzględniającą Strategię aktualnie obowiązującą i efekty jej realizacji, zmieniające się uwarunkowania rozwoju wewnętrzne i zewnętrzne,
b) spójności zapewniającej zgodność nowej Strategii z dokumentami strategicznymi i planistycznymi kraju, województwa kujawsko-pomorskiego, a także spójność z miejską polityką przestrzenną,
c) partnerstwa oznaczającą aktywną współpracę społeczności lokalnej przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta,
d) otwartości i przejrzystości zapewniającą mieszkańcom Włocławka wiedzę w zakresie sporządzanej Strategii na każdym jej etapie opracowania, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.
 
§2. Ustala się następujący tryb prac związanych z opracowaniem projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek:
1) Sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i strefy podmiejskiej.
2) Określenie problemów rozwoju miasta.
3) Sformułowanie wizji rozwoju do 2025 roku
4) Opracowanie celów i kierunków rozwoju miasta oraz sposobu ich monitorowania.
5) Opracowanie projektu Strategii.
6) Konsultacje społeczne projektu Strategii.
7) Opracowanie prognozy oddziaływania Strategii na środowisko.
8) Prezentacja projektu Strategii komisjom Rady Miasta.
9) Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki: konsultacji społecznych i wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko.
10) Przedłożenie ostatecznej wersji projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek na Sesji Rady Miasta.
 
§3. 1. Powołuję zespoły tematyczne do opracowania Strategii:
   a) zespół ds. gospodarki
   b) zespół ds. rewitalizacji,
   c) zespól ds. społecznych
   w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do zadań zespołów należy:
   a) współdziałanie z zespołem roboczym ds. opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek,
   b) udział w określeniu: problemów rozwojowych miasta, wizji Włocławka do 2025 roku, celów oraz kierunków rozwoju,
   c) udział w konsultacjach społecznych.
 
§4. 1. Powołuję zespół roboczy ds. opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do zadań zespołu należy:
   a) współdziałanie z zespołami tematycznymi, określonymi w  § 3 ust.1,
   b) sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i strefy podmiejskiej,
   c) udział w określeniu: problemów rozwojowych miasta, wizji Włocławka do 2025 roku, celów oraz kierunków rozwoju,
   d) przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 
§5. 1. Powołuję zespół redakcyjny ds. opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zadaniem zespołu będzie sporządzenie projektu nowej Strategii rozwoju miasta Włocławek i skierowanie dokumentu pod obrady Rady Miasta.
 
§6. Przyjmuję harmonogram opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek określony w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§7. Obsługę administracyjno-techniczną zespołów zapewnia Wydział Rozwoju Miasta.
   
§8.
Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i inwestycji
 
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 148/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2012 r. (516kB) pdf

Opublikował: Marcin Szarpak (7 sierpnia 2012, 12:40:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2765

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij