Obrona cywilna na terenie miasta Włocławek w 2014 roku

WYTYCZNE
Prezydenta Włocławka - Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 29 stycznia 2014 roku, 
do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek
w 2014 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 461), w związku z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz.850) oraz Wytycznych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 9 stycznia 2014 roku r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 r., w związku § 14 pkt 2, ppkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 143/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie nadania jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek , określa się poniższe Wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek. 

Zasadniczym celem działania Obrony Cywilnej w 2014 roku, będzie:

Wzmacnianie zdolności organów, struktur i jednostek organizacyjnych obrony cywilnej miasta w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych (katastrof) oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowywanie przyjętych w planach rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem i realizacją szkoleń i ćwiczeń. 

I. Główne cele działania w zakresie obrony cywilnej na terenie miasta w 2014 roku:
 1. kontynuowanie procesu dostosowania przyjętych w planach rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;
 2. kontynuowanie opracowywania planów obrony cywilnej;
 3. wdrażanie wynikających z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych;
 4. działania doskonalące w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania organów i jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 5. realizacja wytycznych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim.
II. Cele i zadania szczegółowe.

W celu właściwej realizacji zadań, należy:
 1. W zakresie organizacyjnym:
  a) doskonalić procedury współpracy Urzędu Miasta z powiatowymi (miejskimi) służbami, strażami i inspekcjami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań obrony cywilnej,
  b) doskonalić i rozwijać współpracę ukierunkowaną na doskonalenie procedur wzajemnego 
   informowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach,
  c) kontynuować ustalanie normatywów zaopatrywania ogniw i tworzonych formacji obrony cywilnej 
  w sprzęt, środki techniczne i umundurowania niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  d) pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy działającymi na terenie miasta 
  podmiotami, które ustawowo zobowiązane są do realizacji zadań obrony cywilnej, niezależnie od formy własności lub podporządkowania,
  e) wspierać działania mające na celu realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
  f) monitorować i kontrolować Wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, a także 
  funkcjonujące na terenie miasta organy administracji publicznej w zakresie przygotowania do realizacji zadań obrony cywilnej.
 2. W zakresie planowania i ratownictwa:
  a) dokonać analizy realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 1013 roku,
  b) dążyć do zapewnienia spójności procesów planowania realizacji zadań i przedsięwzięć obrony 
  cywilnej z planowaniem zadań i przedsięwzięć zarządzania kryzysowego,
  c) kontynuować prace związane z opracowaniem, doskonaleniem i wdrażaniem planu obrony 
  cywilnej,
  d) uzgodnić z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego 
  i administracją wojskową województwa drogi ewakuacji i miejsca pobytu ewakuowanej ludności miasta w ramach aktualizacji planu ewakuacji III stopnia.
 3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
  a) utrzymywać w stałej sprawności systemy alarmowania ludności na terenie miasta:
  Centralny Radiowy System Ostrzegania i Alarmowania Miasta,
  - System Alarmowania o Awarii Urządzeń Stopnia Wodnego, 
  - zakładowe wewnętrzne systemy ostrzegania i alarmowania,
  b) doskonalić system wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu zgodnie 
  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, przeprowadzić minimum dwa treningi zgrywające poszczególne elementy systemu,
  c) prowadzić na każdym szczeblu zarządzania i kierowania edukację społeczeństwa w zakresie 
  nowych rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych,
  d) uczestniczyć w comiesięcznych treningach ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 
  uderzeniami z powietrza, 
  e) utrzymywać i rozwijać współpracę z lokalnymi mediami w zakresie ostrzegania i alarmowania 
  ludności o zagrożeniach z uwzględnieniem przekazywania zasad i instrukcji postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego.
 4. W zakresie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej:
  a) realizować proces szkolenia zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego – Szefa 
  Obrony Cywilnej Województwa w sprawie zasad organizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim,
  b) w organizowanych ćwiczeniach i szkoleniach weryfikować procedury i zasady postępowania na wypadek zagrożeń określonych w dokumentach planistycznych. Ćwiczenia organizować i prowadzić zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnika metodycznego przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej,
  c) doskonalić proces szkolenia kadry instruktorów OC poprzez organizację szkoleń na instruktorów OC oraz uzupełnianie wiedzy w szkoleniach doskonalących dla tej grupy osób,
  d) propagować wiedzę w obszarze powszechnej samoobrony, dotyczącej potencjalnych zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz ustalonych sposobów przeciwdziałania z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji, 
  e) upowszechniać międzynarodowe prawo humanitarne obowiązujące w konfliktach zbrojnych,
  f) planować i realizować szkolenia oraz inne formy przekazu dla ludności w ramach powszechnej samoobrony obejmujące problematykę potencjalnych zagrożeń,
  g) sprawować nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej. 
 5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
  a) prowadzić coroczną inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej. Sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
  b) pozyskiwać w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt i środki techniczne oraz umundurowanie niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej uwzględniając analizę zagrożeń oraz możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom, 
  c) dokonać inwentaryzacji oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
  d) utrzymywać sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez prowadzenie 
  konserwacji, napraw, remontów i legalizacji,
  e) nadzorować ewidencję magazynowania i obrotu materiałów oraz sprzętu obrony cywilnej, 
  f) weryfikować i aktualizować bazę danych budowli ochronnych (schronów i ukryć) w zakresie stanu technicznego i możliwości ich wykorzystania w przypadku powstania zagrożenia dla ludzi,
  g) aktualizować bazę danych środków transportowych oraz doraźnych miejsc bytowania w przypadku prowadzenia ewakuacji ludności.

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (29 stycznia 2014)
Opublikował: Jakub Sosiński (29 stycznia 2014, 14:01:25)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (29 stycznia 2014, 14:45:40)
Zmieniono: Poprawiono treść informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1856

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij