Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Komunikat do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Prezydent Miasta Włocławek zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Szczegółowa tematyka konkursu – rodzaje zadań proponowane do realizacji: 
  
Zadanie1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych działających terenie Gminy Miasto Włocławek, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe. 

Zadanie 2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów sportowych, festynów sportowych o charakterze rodzinnym, rajdów i innych imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Włocławka odbywających się na terenie Włocławka.                                    

Zadanie 3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną .                                                                             

Zadanie 4 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez powierzenie organizacji zawodów sportowych na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.                                                                   
Przedmiotem zadania będzie organizacja zawodów sportowych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych –  wyłonienie Mistrzów Włocławka w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych . 

Zadanie 5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez powierzenie organizacji imprezy związanej z finałowym turniejem EURO 2012 skierowanej do mieszkańców Włocławka 
Przedmiotem zadania jest organizacja amatorskiego turnieju piłkarskiego, odbywającego się w dniach 1.06.-16.06.2012r., którego podsumowanie nastąpi w czasie festynu rekreacyjno-sportowego o charakterze rodzinnym  organizowanego w dniach 16-17 czerwca 2012 r. na Bulwarach. 

Zadanie 6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta poprzez powierzenie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach Bulwaru Sportu, 

Miejsce realizacji: teren Bulwarów oraz tereny przyległe 

Termin realizacji zadania: czerwiec –wrzesień 2012 r. 

Zadanie dotyczy zorganizowania imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Włocławka. Program imprezy powinien zachęcić do udziału jak największą liczbę mieszkańców. 
  
Kandydatem na członka komisji konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową i upełnomocniona do reprezentowania organizacji w procedurze konkursowej, która: 
 1. jest pełnoletnia;
 2. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. wyraziła zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji;
 5. posiada niezbędną wiedzę z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz z obszarów tematycznych w zakresie których będzie brać udział w komisjach konkursowych;
 6. została obdarzona zaufaniem i dobrą opinią organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, ale nie musi być formalnie związana z wyżej wymienionymi podmiotami (zasiadać we władzach, być członkiem czy pracownikiem podmiotu);
 7. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla dokumentacji konkursu. 
Uwaga: w skład komisji konkursowej nie będą mogły wchodzić osoby wskazane przez podmioty, które będą ubiegać się w postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Miasta lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność; do członków komisji konkursowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika. 
  
Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur,
 • określenie propozycji dotyczących wysokości środków finansowych na realizację poszczególnych projektów,
 • rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru i przyznania dotacji przez Prezydenta Miasta Włocławek. 
Planowany termin prac komisji konkursowej: 27 lutego do 28 marca 2012 r. 
  
Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny. Posiedzenia komisji będą odbywać się w Urzędzie Miasta Włocławek w godzinach pracy urzędu. 
  
Zgłoszenia na dołączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do  składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, łącznie ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłej komisji) proszę składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Włocławek w terminie do 5 marca 2012 r. 
  
W przypadku pytań proszę o kontakt z panią Małgorzatą Ziółkowską  - Dyrektorem Wydziału Kultury i Sportu, tel. 54 412 42 06.


Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (23 lutego 2012)
Opublikował: Andrzej Sołtysiak (23 lutego 2012, 14:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3058

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij