Zasady i tryb postępowania przy rozpatrywaniu ofert dot. realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 85/2013
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 05 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dot. realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. Nr 567), w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234 poz.1536 z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz.1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232 poz. 1378) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dot. realizacji zadania publicznego 
z pominięciem otwartego konkursu ofert

2. Określa się wzór „Karty ofert” w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Określa się wzór „Formularza uwag” w załączniku nr 2 do zarządzenia.

4. Określa się wzór „Oświadczenia oferenta” w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 1. Oferty o których mowa w §1 ust. 1 będą rozpatrywane przez właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Włocławek lub Gminne jednostki organizacyjne.

2. Zadania publiczne, które mogą być dofinansowane/finansowane zostały określone 
w obowiązującym programie współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi.

3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Podmioty uprawnione składają ofertę na realizację zadania publicznego wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25) nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.

2. Do ww. oferty należy dołączyć:
  1. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,
  2. Aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
  3. Pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,
  4. Kopię umowy rachunku bankowego,
  5. Oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
  6. Umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku projektów z udziałem partnera.
Uwaga: Każdą stronę załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem.

§ 4. W ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty właściwy merytorycznie wydział lub jednostka organizacyjna podaje ją do publicznej wiadomości, na okres 7 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.wloclawek.pl Urzędu Miasta Włocławek celem zgłaszania do niej uwag, zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy. Podanie oferty do publicznej wiadomości poprzedza ocena formalna polegająca na wypełnieniu części I „Kryteria formalne” Karty oferty – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Uwagi może składać każdy w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do właściwego wydziału lub jednostki organizacyjnej) na formularzu uwag stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób o którym mowa w § 4.

§ 6. W trakcie trwania procedury zgłaszania uwag Dyrektor wydziału lub jednostki organizacyjnej sprawdza w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Włocławek czy oferent, którego oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną otrzymał już dotację z budżetu Gminy Miasta Włocławek, w jakiej wysokości i na jaki cel. Na wydziale lub jednostce organizacyjnej rozpatrującej ofertę spoczywa także obowiązek uzyskania informacji od wydziału lub jednostki organizacyjnej, które odpowiadały merytorycznie za zrealizowane zadania publiczne w ramach podpisanej z oferentem umowy/umów (z uzyskanych informacji od Wydziału Finansów), czy tryb przekazania dotacji wynikał z trybu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

§ 7. Ocena celowości realizacji zadania publicznego dokonywana jest w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia składania uwag.

§ 8. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego podejmuje Prezydent Miasta Włocławek na podstawie przedłożonej przez wydział lub jednostkę organizacyjną Karty oferty 
z wypełnioną częścią II „Oceny celowości realizacji zadania” wraz z akceptacją pod względem finansowym przez Skarbnika Miasta Włocławek.

§ 9. 1. Prezydent Miasta Włocławek uznając celowość realizacji zadania publicznego zawiera niezwłocznie umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25)

2. Szczegóły realizacji zadania określa umowa.

§ 10. Od negatywnej decyzji Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie nie uznania celowości realizacji zadania publicznego nie stosuje się trybu odwoławczego.

§ 11. O decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta Włocławek, oferent zostanie poinformowany pisemnie.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Włocławek oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 13. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I, II i III Zastępcy Prezydenta Miasta 
Włocławek.

§ 14. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie   Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do pobrania:
Zarządzenie nr 85/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2013 r. (554kB) pdf

Wytworzył: Prezydent Miasta Włocławek (5 kwietnia 2013)
Opublikował: Jakub Sosiński (5 kwietnia 2013, 14:27:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2099

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij