Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XII/101/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 października 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015, poz.1440 ) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 poz.941 i poz.979; z 2013r. poz. 827 i poz. 1317, poz.1650;z 2014r. poz.7, poz.290, poz. 538, poz.598, poz.642, poz. 811, poz.1146, poz.1877 i z 2015r. poz.357, poz.1240)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale nr XLIV/90/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2531 ), wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 4 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 4 Do korzystania z przejazdów ulgowych 50% środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
  1. studenci zagranicznych uczelni wyższych do ukończenia 26 roku życia,
  2. uczestnicy studiów doktoranckich”.
 2. dodaje się § 4a w brzmieniu:
  „§ 4a Do korzystania z przejazdów ulgowych 70% środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletu okresowego uprawnione są dzieci z rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci objętych programem „Włocławska Karta Dużej Rodziny” do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia”.
 3. § 6 otrzymuje brzmienie:
  „§ 6 Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, o których mowa w § 3, 4,4a, 5 są odpowiednio dla:
  1. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży,
  2. dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne, 
  3. uczniów szkół dziennych– ważne legitymacje szkolne, według wzoru określonego odrębnymi przepisami,
  4. dzieci i młodzieży nie objętej obowiązkiem szkolnym– legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnoprawności,
  5. emerytów do 65 roku życia – legitymacja emeryta wraz z dowodem osobistym lub paszportem,
  6. osób niepełnosprawnych o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności – legitymacja emeryta -rencisty potwierdzająca całkowitą lub częściową niezdolność do pracy z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
  7. studentów zagranicznych uczelni wyższych- ważna międzynarodowa legitymacja studencka ISIC (International Student Identity Card),
  8. uczestników studiów doktoranckich – ważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich,
  9. dzieci z rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci objętych programem „Włocławska Karta Dużej Rodziny” do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, ważna „Włocławska Karta Dużej Rodziny” wraz z ważną legitymacją szkolną bądź studencką, według wzorów określonych odrębnymi przepisami”.
 4. w § 7. ust.1 otrzymuje brzmienie: 
  „1. Ulgi określone w §1, 3, 4,4a, 5 nie mają zastosowania do opłat za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na liniach specjalnych i sezonowych z zastrzeżeniem ust. 2.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.10.2015 r. (185kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3373 z dnia 2015-11-06

Opublikował: Jakub Sosiński (5 listopada 2015, 11:07:17)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (17 listopada 2015, 08:25:06)
Zmieniono: Dodano informację o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij