Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego "Brześć Kujawski".

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej K.p.a. w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) — dalej u.o.o.ś i porozumieniem zawartym w dniu 27.12.2011 r. z organami gmin objętych projektem

Burmistrz Brześcia Kujawskiego
zawiadamia,

że na wniosek MAZOVIA ENERGY RESOURCES SP. Z.O.O., AL Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa złożony w dniu 08.12.2011 r. i uzupełniony w dniu 03.01.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego "Brześć Kujawski".

Wnioskowane przedsięwzięcie zajmuje największą część terenu w gminie Brześć Kujawski, wykraczając poza jej obszar na teren innych gmin w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Zakres terytorialny przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
 • województwo kujawsko-pomorskie
  powiat włocławski - gminy: Brześć Kujawski, Lubanie, Lubraniec, Boniewo, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Włocławek, m. Włocławek,
  powiat radziejowski - gminy: Osięciny, Bytoń, Dobre, Topólka, Radziejów, m. Radziejów,
  powiat aleksandrowski - gminy: Bądkowo, Koneck, Zakrzewo,
  powiat inowrocławski - gminy: Dąbrowa Biskupia, Kruszwica,
  powiat lipnowski - gmina Bobrowniki,
 • województwo wielkopolskie
  powiat kolski - gminy: Przedecz, Chodów, Kłodawa.
Decyzja w niniejszej sprawie zostanie wydana po zasięgnięciu wymaganych opinii (art. 64 ust. 1 u.o.o.ś.) i uzgodnień (art. 77 ust. 1 u.o.o.ś.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz uzyskaniu opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Informuję o uprawnieniach wszystkich strony tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. W związku z tym w terminie 7 dni od daty zawiadomienia (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, Pl. Wł. Łokietka 1 w pokoju Nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

Na podstawie art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 cyt. wyżej ustawy o prowadzonym postępowaniu strony zawiadamia się poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach na terenie których realizowane będzie przedsięwzięcie, za pośrednictwem tych Urzędów.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, 106§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Brześcia Kujawskiego zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego "Brześć Kujawski".

Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek MAZOVIA ENERGY RESOURCES SP. Z.O.O., Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa złożony w dniu 08.12.2011 r. i uzupełniony w dniu 03.01.2012 r.

Wytworzył: Burmistrz Brześcia Kujawskiego (5 stycznia 2012)
Opublikował: Jakub Sosiński (11 stycznia 2012, 12:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3487

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij